Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

VLL Profi F?nyíró Kft.
8800 Nagykanizsa, Ifjúság utca 45.

Kedves Látogató,

E tájékoztató célja, hogy megismertesse Önnel, milyen módon kezeljük az adatait. Ezt igyekszünk a továbbiakban érhet?en és egyszer? nyelvezettel leírni.

Az Adatkezelési tájékoztató a VLL Profi F?nyíró Kft. adatkezelési alapelveit és -tevékenységét mutatja be. Ezen alapelvek összhangban vannak a GDPR és a hazai Infotörvény (2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseivel.

Az Adatkezelési tájékoztató id?beli hatálya 2018. május 25-t?l visszavonásig tart.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezel? bármikor, egyoldalúan módosíthatja.

Az adatkezelési tájékoztató a 8800 Nagykanizsa, Ifjúság utca 45. szám alatt található Vért Kisgép területén és a www.funyirok.eu; www.vertkisgep.hu weboldalon kerül közzétételre, és annak közzétételével lép hatályba.

Társaságunk minden ésszer? intézkedést megtesz azért, hogy az Ön adatait jogszer?en, tisztességesen és biztonságos keretek között kezelje. Ezért az Ön adatait csak szükséges mértékben és -ideig kezeljük. Az adatait harmadik félnek – a törvényi felhatalmazással rendelkez? szerveken kívül – semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Csak olyan üzleti partnerekkel dolgozunk együtt, akik szintén megfelelnek a GDPR követelményeinek, vagy az EU által elfogadott adatvédelmi min?sítéssel rendelkeznek.

Ha szeretné, az alábbi „tartalomjegyzéket” használva (az adott témakörre kattintva) könnyedén odaugorhat ahhoz a részhez, ami az Ön számára fontos.

A tájékoztatóban használatos alapfogalmak

Az Adatkezel? megnevezése, adatai

Milyen alapon kezeljük az adatait?

Hogyan zajlik az adatok kezelése?

Milyen céllal és mennyi ideig kezeljük az adatait?

Továbbítjuk-e az Ön adatait valakinek?

A külföldre történ? adattovábbítással kapcsolatos információk

Biztonságban vannak nálunk az adatai?

Milyen jogai vannak és azokat hogyan érvényesítheti?

Vannak kockázatai?

Vannak Önnek kötelezettségei?

Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens történik?

Egyéb rendelkezések

Vonatkozó jogszabályok

A tájékoztatóban használatos alapfogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelel? tájékoztatáson alapuló és egyértelm? kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a meger?sítést félreérthetetlenül kifejez? cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az ?t érint? személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, címe, telefonszáma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemz? ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggy?z?désre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a b?nügyi személyes adat.

Adatkezel?: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez? szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Esetünkben adatkezel?nek a Szolgáltató min?sül.

Adatkezelés: az érintett által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adaton végzett bármely m?velet vagy a m?veletek összessége, így különösen gy?jtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezel?vel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezel? vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényez?ket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, m?szaki megoldások és intézkedések a legkisebb mérték?re csökkentik.

Az adatkezelés jogalapja: f?szabály szerint az érintett hozzájárulása vagy a törvényben elrendelt kötelez? adatkezelés (pl. szerz?dés teljesítése, jogi kötelezettség stb.).

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történ? hozzáférhet?vé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történ? hozzáférhet?vé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott id?re történ? korlátozása céljából

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelel? tájékoztatáson alapuló és egyértelm? kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a meger?sítést félreérthetetlenül kifejez? cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az ?t érint? személyes adatok kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az alapfogalmak megtekinthet?k a NAIH oldalán is.

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

Az Adatkezel? megnevezése, adatai

Cégnév: VLL Profi F?nyíró Korlátolt Felel?sség? Társaság
Cégjegyzékszám: 20 09 074388
Adószám: 25050129-2-20
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Ifjúság utca 45.
Képvisel?: Vért Lajos Lászlóné, Vért Lajos
Telefon: +36 (93) 315-564, +36 (30) 396-5337
E-mail: info@vertkisgep.hu, bolt@vertkisgep.hu
Weboldal: www.funyirok.eu; www.vertkisgep.hu

Milyen alapon kezeljük az adatait?

Ahhoz, hogy a VLL Profi F?nyíró Kft. szolgáltatásait teljes mértékben kihasználhassa, mindenképpen kezelnünk kell az adatait. Hogy ezeket hogyan tudjuk megoldani, ehhez a GDPR és más jogszabályi rendelkezések szolgáltatnak jogi alapot (továbbiakban: jogalap).

Ilyen jogalapok lehetnek…

 • Az Ön kifejezett hozzájárulása (el?re elkérjük, ha ez a jogalap)
 • Jogos érdek – Az Ön vagy a mi érdekünk alapozza meg az adatgy?jtést
 • Szerz?dés teljesítése – F?ként a megrendelések teljesítéséhez kínál adatkezel?i jogalapot
 • Jogi kötelezettség teljesítése – Ha jogszabály írja el? az adatkezelést. Például, a számla kiállítása is ilyen.
 • Közérdek vagy hivatali hatáskör – Bizonyos hivatalok kötelez?en el?írhatnak adatkezelést.
 • Létfontosságú érdek – Ha valakinek létfontosságú érdeke, hogy az adatait kezeljék, akkor ez is lehet jogalap. Például, ha az érintett fizikailag vagy jogilag nem képes hozzájárulást adni az adatkezeléshez.

Tehát, amint láthatja, több jogalapja is lehet annak, hogy az adatait kezeljük.

Hogyan zajlik az adatok kezelése?

 • Ön felveszi velünk a kapcsolatot az Ön által választott módon – befárad hozzánk az üzletünkbe, felhív minket telefonon, postai- vagy elektronikus levelet küld
 • Elmondja az igényét – megrendelés ad le, kérdést tesz fel, ajánlatot kér, panasszal él, az adatkezelésr?l érdekl?dik stb.
 • Mi az Ön igényei alapján feljegyezzük az adott eset kezeléséhez szükséges adatait – felírjuk a rendelését és a teljesítéshez szükséges adatait; leírjuk a kérését, kérdését és a teljesítéshez szükséges adatait; feljegyezzük a panaszát és szükséges adatokat stb.
 • Szükség esetén pontosítjuk az igényt.
 • Majd teljesítjük az Ön igényét.
 • Utána gondoskodunk az adatai biztonságos tárolásáról és/vagy a törlésér?l – az igény alapján.

Milyen céllal és mennyi ideig kezeljük az adatait?

Többféle lehet?ség is kínálkozik.

Nézzük ?ket sorjában:

A www.funyirok.eu; www.vertkisgep.hu oldal megtekintésével kapcsolatos adatkezelés

A honlapon közzétett tartalom minden látogató számára személyes adatok megadása nélkül érhet? el.

A honlap a látogatásokról automatikusan statisztikai adatokat gy?jt: a látogató IP címe, a látogatás id?pontja, a meglátogatott oldalak.

Ezen adatok megismerése során a nem azonosítunk be magánszemélyeket. Az adatokat a honlap eredményeinek elemzésére, a biztonságos m?ködtetés ellen?rzésére használjuk.

Viszont…

A honlap úgynevezett sütiket használ

A cookie („süti”) egy olyan kisméret? adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngész?ben tárolnak. A hatékony és magas felhasználói élményt nyújtó weboldalak m?ködéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet ma már minden böngész? támogat.

A legtöbb ilyen süti arra szolgál, hogy amíg Ön a honlapunkon böngészik, addig segítse Önt ebben a tevékenységében.

A sütiket a legtöbb böngész? automatikusan elfogadja, mivel azok elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy honlap m?köd?képes legyen. Ezek a beállítások minden böngész?ben megváltoztathatók.

Fontos tudnia, hogy ha végül úgy dönt, hogy letiltja a sütiket, el?fordulhat, hogy nem tudja majd teljes kör?en használni a honlap funkcióit és az oldal a tervezett m?ködést?l eltér?en fog viselkedni.

A leggyakoribb böngész?k süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

A sütikkel kapcsolatos információk

A sütik típusai:

Alapm?ködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelel? m?ködését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gy?jtenek információt a weboldal használatáról.

Ide tartozik például a sütikezelés elfogadásának állapota, bejelentkezési adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek állapota és a Google Analytics kód.

Ha letiltja ezen sütiket, akkor nem tudjuk biztosítani Önnek weboldalunk zökken?mentes használatát.

Statisztikai célú sütik

Weboldalunk fejlesztésének, valamint az oldalunk használhatóságának javítása céljábóll olyan sütiket is használunk, melyekkel információt gy?jtünk arról, hogyan használják látogatóink weboldalunkat.

Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Ezek a sütik például azt rögzítik, hogy mely oldalakat nézte meg egy látogatónk, a látogató a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Ilyen sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalókat itt találja: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Célzó- és hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy segítségükkel az Önt érdekl? vagy az Ön számára hasznos hirdetések jelenjenek meg az egyes weboldalakon.

Ezek a sütik nem rögzítenek személyes adatokat.

A www.funyirok.eu; www.vertkisgep.hu oldal a következ? céllal használ sütiket:

 • weboldalunk fejlesztése
 • az Ön tevékenységének megkönnyítése oldalunkon és az oldal funkcióinak használata során
 • információk gy?jtése arról, hogyan használja weboldalunkat – követjük, hogy a látogatóink a weboldalunk melyik részeit látogatják vagy használják leginkább, így biztosítunk Önnek még jobb felhasználói élményt,
 • célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon (remarketing)
 • felhasználók megkülönböztetése, azonosítása, hogy például biztosítani tudjuk Önnek a kosárfunkciót stb.
 • a weboldalon végzett tevékenységeket nyomon követjük, hogy látogatóinknak kifejezetten az ?ket érdekl? vagy a számukra fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el hozzájuk

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, id?pontok.

Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelel? m?ködésének biztosítása, a felhasználók azonosítása, statisztika készítése, és a látogatók az oldalon eltöltött tevékenységeinek nyomon követése.

Az adatkezelés id?tartama, az adatok törlésének határideje: Az ún. munkamenet sütik a böngész? bezárásával törl?dnek az Ön gépér?l. A honalap használatát el?segít? sütik törlési ideje, típustól és funkciótól függ?en, 6 naptól 20 évig terjed.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezel?k személye: a személyes adatokat az adatkezel? munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehet?ségük van a cookie-kat törölni az általuk használt böngész? szoftver erre szolgáló menüpontjában.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett?l hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközl? hálózaton keresztül történ? közléstovábbítás vagy arra az el?fizet? vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefügg? szolgáltatás nyújtásához az Adatkezel?nek feltétlenül szüksége van.

Minden egyéb hozzájárulást igényl? sütit ráutaló magatartással fogad el azzal, hogy az oldalunkon található, úgynevezett „süti sáv” megjelenése után Ön belép az oldalra és elkezdi annak böngészését.

Ezen hozzájárulását természetesen bármikor visszavonhatja a fent leírt „süti beállítások megváltoztatásával”.

Az oldalunk által használt sütik:

Süti Adatkezelés célja/jogalapja Adatkezelés ideje
(süti „élettartama”)
6087716c1b0d71a616f1896dd8c893de oldal m?ködése/jogos érdek a munkamenet végéig (amíg be nem zárja az oldalunkat)
joomla_user_state belépési adatok meg?rzése/hozzájárulás a munkamenet végéig (amíg be nem zárja az oldalunkat)
lastvaros id?kép beépül? modul m?ködése/hozzájárulás 1 év
__aku árukeres? szolgáltatás/hozzájárulás 24 óra
akcdd árukeres? szolgáltatás/hozzájárulás 48 nap
akrwd árukeres? szolgáltatás/hozzájárulás a munkamenet végéig (amíg be nem zárja az oldalunkat)
APISID google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás 1 nap
CONSENT google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás 20 év
NID google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás 6 hónap
SAPISID, SID, SSID, HSID google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás 2 év
SIDCC, 1P_JAR, OTZ google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás 1 hónap
VISITOR_INFO1_LIVE youtube beépül? modul m?ködése/hozzájárulás 1 év
YSC, s_gl youtube beépül? modul m?ködése/hozzájárulás a munkamenet végéig (amíg be nem zárja az oldalunkat)
CONSENT youtube beépül? modul m?ködése/hozzájárulás 20 év
remote_sid, nextId, requests youtube beépül? modul m?ködése/hozzájárulás – (1970. február 1., vasárnap 0:00:00)
APISID, SAPISID, SID, SSID, HSID, LOGIN_INFO, PREF youtube beépül? modul m?ködése/hozzájárulás 2 év
SIDCC, 1P_JAR, OTZ, enabledapps.uploader youtube beépül? modul m?ködése/hozzájárulás 1 hónap

Kapcsolat felvétele, ajánlatkérés

Ha szeretne nekünk kérdéseket feltenni, ajánlatot kérni, akkor erre lehet?sége van. A legtöbb esetben azonnal megválaszoljuk a kérdését, és sokszor ajánlatot is azonnal tudunk adni, így ezekben az esetekben személyes adatokat nem kezelünk.

Amennyiben nem lehet azonnal választ adni a kérdésre, vagy az árajánlat konkrét kidolgozást igényel, akkor – hogy tudjunk válaszolni – értelemszer?en ismernünk kell néhány adatot.

 • név
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • cím
 • az üzenet tárgya
 • a kapcsolatfelvételi kérés vagy kérdés tartalma (amiben szintén lehetnek személyes adatok) – hogy tudjuk, mit szeretne megtudni; milyen panasza van; milyen jogát szeretné érvényesíteni; miben tudunk a segítségére lenni; mire adjunk árajánlatot.

Az adatok forrása ilyenkor közvetlenül az „érintett?l” származik, vagyis Önt?l.

Az adatkezelés jogalapja ilyen esetben: jogos érdek – hiszen mindkett?nk érdeke, hogy a kérdésére, kérésére választ kapjon.

Az adatkezelés id?tartama: Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig vagy az árajánlatban megadott érvényességi id?pont után 30 napig kezeljük.

Weboldal regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

A honlapon a látogatóinknak lehet?sége van regisztrálni, hogy a kés?bbi vásárlásaikat kényelmesebben és zökken?mentesebben intézhessék.

Az adatai rögzítésének és tárolásának a célja: A jöv?beli és folyamatos megrendelések megkönnyítése (nem kell mindig újra kitöltenie a rendelési ?rlapot).

Az adatok forrása Ön lesz, hiszen közvetlenül Önt?l kapjuk meg azokat. Más nevében nem áll módunkban regisztrációt rögzíteni, csakis közvetlenül a megrendel?t?l.

Az adatfelvétel helyszíne: a www.funyirok.eu; www.vertkisgep.hu weboldal.

A regisztráció során felvett adatok:

Bejelentkezéshez

 • név
 • felhasználónév
 • e-mail cím
 • jelszó

A jogalap: az Ön kifejezett hozzájárulása.

Az adatok tárolásának id?tartama: Az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk.

Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Önnek lehet?sége van megrendelést leadnia vállalkozásunk felé. A rendelését leadhatja a weboldalunkon, személyesen üzletünkben vagy akár telefonon keresztül is.

Az adatkezelés célja: az Ön által leadott rendelési igény teljesítése.

Az adatok forrása Ön lesz.

Az adatfelvétel helyszíne: a www.funyirok.eu; www.vertkisgep.hu weboldal, a Vért Kisgép.

A rendelés során felvett adatok:

Weboldalunkon:

Bejelentkezéshez

 • e-mail cím
 • cégnév
 • megszólítás
 • vezetéknév
 • második keresztnév
 • keresztnév
 • utca, házszám
 • irányítószám
 • város
 • ország
 • állam, megye
 • telefonszám
 • mobiltelefonszám
 • fax

Szállítási adatok

 • cégnév
 • vezetéknév
 • második keresztnév
 • keresztnév
 • utca, házszám
 • irányítószám
 • város
 • ország
 • állam, megye
 • telefonszám
 • mobiltelefonszám
 • fax

Megrendelés tartalma

Egyedi igények, megjegyzéseben lév? személyes adatok

Vásárlás id?pontja

Üzletünkben vagy telefonon:

 • név
 • cím
 • telefonszám
 • rendelés tartalma
 • egyedi igények

A jogalap: az Ön kifejezett hozzájárulása.

Az adatok tárolásának id?tartama: Online megrendelés esetén az adatait a számláza mellékleteként tárgyév + 8 évig tároljuk.

Üzletünkben vagy telefonon leadott rendelés esetén az adatait rendelési füzetbe rögzítjük és 2 évig tároljuk.

Számlázással kapcsolatos adatkezelés

A megrendelése mellé kérhet számlát (online rendelésnél mindenképpen kiállítjuk).

Az adatai rögzítésének és tárolásának a célja: a megvásárolt termékhez tartozó számla kiállítása

Az adatok forrása Ön lesz.

Az adatfelvétel helyszíne: a Vért Kisgép vagy a www.funyirok.eu; www.vertkisgep.hu weboldal

A számlához szükséges személyes adatok:

 • számlázási név
 • számlázási cím


A jogalap itt a „jogi kötelezettség” lesz, hiszen a számla tartalmát a jogszabály írja el?.

Az adattárolás id?tartama: az adatait a számla kiállításának tárgyéve + 8 évig kötelesek vagyunk tárolni.

Kártyás fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

Önnek lehet?sége van kártyával rendezni a rendelését.

Az adatkezelés célja: a szerz?dés teljesítése.

Az adatok forrása Ön lesz.

Az adatfelvétel helyszíne: a Vért Kisgép vagy a www.funyirok.eu; www.vertkisgep.hu weboldal

Az adatok:

 • név
 • kártyaszám

Az adatkezelés jogalapja jogszabályi el?írás (a számlázás miatt).

Az adattárolás id?tartama: Az adatot a számviteli törvény miatt tárgyév plusz 8 évig tároljuk, mivel a számla mellékletét képezik.

Garanciális ügyintézés

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Az adatkezelés célja: garanciális igény érvényesítése

Az adatok forrása: a garanciát érvényesít? személy.

Kezelt adatok

 • név
 • telefonszám
 • lakcím
 • garanciális panasz tartalma

Az adatkezelés jogalapja jogos érdek.

Az adatkezelés id?tartama: A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemr?l szóló törvény alapján 5 évig ?rizzük meg.

Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése. Azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemr?l szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt meg?rizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

Panasz felvétele

Ha panasszal szeretne élni az üzlettel kapcsolatban, akkor a jogszabályok szerint el?írt adatokat fogjuk elkérni Önt?l.

Az adatkezelés célja: panasz érvényesítése.

Az adatok forrása ilyenkor közvetlenül az „érintett?l” származik, vagyis Önt?l.

Az adatok:

 • név
 • telefonszám
 • id?pont
 • cím
 • panasz tartalma
 • csatolt iratok
 • panasz oka

Az adatkezelés jogalapja ilyen esetben: jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés id?tartama: Ha panaszt tett, akkor az adatait az általános polgári jog szerinti elévülési id?ig, azaz 5 évig tároljuk, utána törtöljük.

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, megrendelés során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a kés?bbi bizonyíthatóság érdekében.

Az adatkezelés célja: GDPR el?írásának való megfelelés (számonkéthet?ség elve – bizonyítási kényszer)

Az adatok forrása: az érintett.

Kezelt adatok

 • hozzájárulás id?pontja
 • érintett IP címe
 • egyéb, a hozzájárulást igényl? adat

Az adatkezelés id?tartama: A jogszabályi el?írások miatt a hozzájárulást kés?bb igazolni kell tudni, ezért az adattárolás id?tartama az adatkezelés megsz?nését követ? elévülési ideig kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja el? ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

További adatkezelések

Amennyiben az itt felsoroltakon kívül további adatkezelést kívánunk végezni, akkor el?zetes tájékoztatást nyújtunk az adatkezelés lényeges körülményeir?l (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés id?tartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezel?nek teljesítenie kell.

Az Adatkezel? az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezel?), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezel? tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Az üzletünk területén kamera található

A VLL Profi F?nyíró Kft. 8800 Nagykanizsa, Ifjúság utca 45. szám alatt található Vért Kisgép területét biztonsági- és vagyonvédelmi okokból kamerával láttuk el.

A megfigyelés célja els?sorban az üzlet területén található vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és az üzlet vásárlóinak az üzlet területére behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem. A megfigyelés célja továbbá a vállalkozás telephelyeinek területén el?forduló balesetek, személyi sérülések körülményeinek feltárása.

A jogalap az Ön kifejezett hozzájárulása lesz, amelyet az üzlet területére való belépéssel fejez ki.

A felvételeken látszik az Ön arcképe és egyéb Önt azonosító személyes jellemz?k, valamint megfigyelhet? az Ön magatartása.

Ám a kamerák felvételeit nem figyeljük folyamatosan és nem nézzük vissza azokat. Kivéve azokat az eseteket, amikor valamilyen eseményt, jogsértést ellen?rizni kell.

A felvételeket alap esetben 3 napig ?rizzük meg, utána automatikusan törl?dnek.

Ett?l eltér? ideig kizárólag azokat a felvételeket tartjuk meg, amelyeket a vev?ink kifejezett kérése miatt tárolunk, vagy amelyeket az ellen?rz? hatóságok el?írnak. Ezen felvételek tárolási ideje a kérés vagy jogi kötelezettség teljesítéséig tart.

A részletes kamerahasználati tájékoztatót az üzlet falára kitéve találja.

Az üzleteinkben található kamerák:

Kamera azonosítója Az elhelyezés célja Megfigyelt terület
1. számú kamera személy- és vagyonvédelem, jogellenes cselekmények körülményeinek tisztázása, -tetten érése pult el?tti terület
2. számú kamera személy- és vagyonvédelem, jogellenes cselekmények körülményeinek tisztázása, -tetten érése vev?tér
3. számú kamera személy- és vagyonvédelem, jogellenes cselekmények körülményeinek tisztázása, -tetten érése vev?tér
4. számú kamera személy- és vagyonvédelem, jogellenes cselekmények körülményeinek tisztázása, -tetten érése raktár és szerviz területe

Továbbítjuk-e az Ön adatait valakinek?

Az adatok kezeléséhez, tárolásához különböz? vállalkozásokat veszünk igénybe, és részükre a lenti célokhoz szükséges adatokat továbbítjuk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik az adatok feldolgozását:

 • Adatfeldolgozó neve és címe Huszárné Kovács Rita, 8800 Nagykanizsa, Gábor Áron u. 6.
  Adatfeldolgozás célja: könyvelés, adókötelezettséghez szükséges adatfeldolgozás

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezel?vel kötött írásbeli adatkezelési szerz?dés alapján közrem?ködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelel? id?tartamban kezeli, ezt követ?en haladéktalanul törli.
 • Bankkártya használata esetén a CIB Bank Zrt-hez (1024 Budapest Medve utca 4-14. – adatvedelem@cib.hu) és az Ön kártyájának bankfiókjához is eljutnak az Ön adatai, mivel csak így tudja érvényesíteni a fizetést.

  Az adatokat a CIB Bank Zrt. feldolgozza, és ez alapján teljesíti a szolgáltatást.

  A részletekért keresse fel a bankkártyáját kibocsátó fiókot vagy olvassa el a bankfiók honlapján lév? adatvédelmi tájékoztatót.
 • Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. , 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241., e-mail: gdpr@tarhely.eu
  Az adatfeldolgozás célja: tárhely szolgáltatás nyújtása, online webáruház biztosítása.

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezel?vel kötött írásbeli szerz?dés alapján közrem?ködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelel? id?tartamban kezeli, ezt követ?en haladéktalanul törli.

  B?vebb adatvédelmi tájékoztató: https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf
 • Magyar Posta Zrt. – MPL futárszolgálat, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu
  Az adatfeldolgozás célja: árukiszállítás teljesítése, futárszolgálati feladatok ellátása

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezel?vel kötött írásbeli szerz?dés alapján közrem?ködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelel? id?tartamban kezeli, ezt követ?en haladéktalanul törli.
 • AL-KO Kft., 2351 Alsónémedi, Haraszti út 122/a.
  Az adatfeldolgozás célja: garanciális igények érvényesítése

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezel?vel kötött írásbeli szerz?dés alapján közrem?ködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelel? id?tartamban kezeli, ezt követ?en haladéktalanul törli.

  B?vebb adatvédelmi tájékoztató: http://www.al-ko.com/hu/vallalat/adatvedelmi-nyilatkozat
 • HECHT Hungary Kft., 1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 323/B.
  Az adatfeldolgozás célja: garanciális igények teljesítése

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezel?vel kötött írásbeli szerz?dés alapján közrem?ködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelel? id?tartamban kezeli, ezt követ?en haladéktalanul törli.

  B?vebb adatvédelmi tájékoztató: https://www.hecht.hu/adatvedelem
 • Horoszcoop Kft., 2220 Vecsés, Széchenyi u. 90.
  Az adatfeldolgozás célja: garanciális igények teljesítése

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezel?vel kötött írásbeli szerz?dés alapján közrem?ködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelel? id?tartamban kezeli, ezt követ?en haladéktalanul törli.
 • Agrimotor Kft., 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós utca 29-33.,
  Az adatfeldolgozás célja: garanciális igények teljesítése

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezel?vel kötött írásbeli szerz?dés alapján közrem?ködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelel? id?tartamban kezeli, ezt követ?en haladéktalanul törli.

  B?vebb adatvédelmi tájékoztató: http://www.agrimotor.hu/Adatkezelesi_tajekoztato.pdf
 • BÉTAIX KFT., 1089 Budapest, Golgota út 4., tel: 06 1/392-2261, e-mail: rendeles@betaix.hu, weboldal: betaix.hu,
  Az adatfeldolgozás célja: garanciális igények teljesítése

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezel?vel kötött írásbeli szerz?dés alapján közrem?ködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelel? id?tartamban kezeli, ezt követ?en haladéktalanul törli.
 • AGROFORG Kft., 1097 Budapest Táblás utca 29., telefon(ok): ( 1) 264-4383, (1) 431-7895, (42) 500-224, e-mail: info@agroforg.hu
  Az adatfeldolgozás célja: garanciális igények teljesítése

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezel?vel kötött írásbeli szerz?dés alapján közrem?ködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelel? id?tartamban kezeli, ezt követ?en haladéktalanul törli.
 • ALTRAD alucon KFT., 6800 Hódmez?vásárhely, Szántó Kovács János u. 162.
  Az adatfeldolgozás célja: garanciális igények teljesítése

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezel?vel kötött írásbeli szerz?dés alapján közrem?ködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelel? id?tartamban kezeli, ezt követ?en haladéktalanul törli.
 • MP Motor Kft., 2040. Budaörs, Kamaraerdei út 3., telefon: +36 23 444 971, e-mail: info@hondakisgepek.hu
  Az adatfeldolgozás célja: garanciális igények teljesítése

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezel?vel kötött írásbeli szerz?dés alapján közrem?ködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelel? id?tartamban kezeli, ezt követ?en haladéktalanul törli.

  B?vebb adatvédelmi tájékoztató: www.hondakisgepek.hu/documents/adatvedelem_hondakisgepek_2018_06.pdf

A külföldre történ? adattovábbítással kapcsolatos információk

A weboldalunkon a Google LLC. szolgáltatásait is igénybe vesszük, amelyek segítik a honlapunk népszer?bbé tételét.

Emellett a weboldalunkba beágyazásra kerültek a Youtube közösségi média szolgáltatásai is.

Mivel a Google LLC és tagvállalatai szerepelnek az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerint felállított USA – EU Privacy Shield List-en, ezért az ide történ? adattovábbítás nem min?sül Európai Unión kívüli, harmadik országba történ? adattovábbításnak. Így ezen szolgáltatásokhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye. Az ilyen vállalkozások szolgáltatásaiba történ? adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

Biztonságban vannak nálunk az adatai?

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az adatai biztonságban legyenek nálunk.

 • Úgy terveztük meg és hajtjuk végre az adatkezelési m?veleteket, hogy biztosítsuk az Ön magánszférájának védelmét.
 • Gondoskodunk az adatok biztonságáról (elzárva tartjuk azokat az illetéktelen személyek el?l, telephelyeinket riasztó- és kamerás megfigyel?rendszerrel védjük), és követjük az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükséges jogi utasításokat.
 • Az adatokat megfelel? intézkedésekkel védjük – különösen a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
 • Munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk az adatvédelemmel kapcsolatos feladataikra és kötelezettségeikre.
 • A számítástechnikai eszközeinket titkosítjuk, jelszóval- és folyamatosan frissített vírusirtó szoftverrel valamint t?zfallal védjük.
 • Társaságunk minden ésszer? óvintézkedést megtesz az Ön adati biztonsága érdekében, azonban sajnos tökéletes védelem nincs.

  Ezért felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatai védelméért, továbbításáért nem tudunk teljes felel?sséget vállani. Természetesen, ha bármilyen adatvédelmi incidens történik (adatlopás, -elvesztés, -illetéktelen felhasználás stb.) azonnal megtesszük a szükséges lépéseket.
 • A GDPR alapján biztosítjuk az Ön jogait is. Lehet?vé tesszük, hogy az általunk kezelt adat az Ön számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható legyen.

Kamera-adatbiztonsági intézkedések:

 • A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitort úgy helyeztük el, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.
 • A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsért? cselekmények kisz?rése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából végezhet?.
 • A kamerák által sugárzott képekr?l a központi felvev? egységen kívül más eszközzel felvételt nem készítünk.
 • A felvétel hordozóeszközeit elzárt helyen tároljuk.
 • A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezel? személye azonosítható legyen.
 • A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekr?l készített mentést dokumentáljuk.
 • A jogosultság indokának megsz?nése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul megsz?ntetjük.
 • A rögzít? készülékben elkülönített merevlemezr?l fut az operációs rendszer és a rögzítésre került felvételek. A felvételekr?l külön biztonsági másolat nem készül.
 • Jogsért? cselekmény észlelését követ?en a cselekményr?l készült felvétel tarolása és a szükséges hatósági eljárás kezdeményezése fel?l haladéktalanul intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményr?l képfelvétel készült.

Milyen jogai vannak és azokat hogyan érvényesítheti?

Többféle jogot biztosít az Ön számára a GDPR – és mi is…

 • Hozzáférési jog: Azaz, bármikor kérheti t?lünk, hogy tájékoztassunk, milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak azok. Természetesen az adatok megadásának törlési határidején belül.
 • Helyesbítési jog: Ha id?közben megváltoznak az adatai vagy esetleg rosszul rögzítettük ?ket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.
 • Törlési jog: Ha jogszabály máshogy nem rendelkezik, akkor kérheti, hogy az általunk Önnel kapcsolatban kezelt összes adatot töröljük. Ha ennek nem tehetünk eleget, értesítjük róla és azt is elmondjuk, miért nem törölhetjük azokat. Pl. számlatárolási kötelezettség esetén.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Ha jogszabály is engedi, akkor kérheti, hogy korlátozzuk az adatai kezelését. Mondjuk, kérheti azt, hogy ne töröljük az adatait, mert esetleg valami jogos indok miatt még szükséges, hogy nálunk is meglegyenek.
 • Adathordozhatósághoz való jog: Kérheti azt is, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait kiadjuk az Ön részére, vagy külön kérés és felhatalmazás alapján adjuk át azokat közvetlenül más, az Ön által megjelölt szolgáltatónak.
 • Hozzájárulás visszavonásához való jog: Ha az adatait a hozzájárulása alapján kezeljük (pl. hírlevél), akkor bármikor joga van ezt a hozzájárulást visszavonni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy korábban jogszer?tlenül kezeltük azokat.
 • Panaszjog: Amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz (NAIH).
 • Tiltakozási jog: Amennyiben az adatait jogos érdeken alapulva kezeljük, külön tiltakozhat ezen jogos érdekb?l történ? adatkezeléssel szemben.

A jogai érvényesítését elérhet?ségeink bármelyikén kérheti (személyesen, e-mail-ben, postai úton).

Azonban tudnia kell, hogy az ilyen kérések esetén jogunkban áll ellen?rizni, hogy a jogérvényesítést valóban Ön kérte-e. Például, kérhetjük azt, hogy fáradjon be hozzánk személyesen a kérés megtételéhez.

Fenti kérelmek benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelem alapján.

A fentieken túlmen?en bírósághoz is fordulhat.  Ez esetben dönthet úgy, hogy a pert az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék el?tt indítja meg.

Jogorvoslati lehet?séggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Vannak kockázatai?

Bár valóban minden t?lünk telhet?t megteszünk az adatai védelméért, el?fordulhatnak nem várt események (adatvédelmi incidensek), amelyeket nehéz megel?zni és elkerülni.

Ezek egy része véletlenül következhet be (óvatlanul rossz címre küldünk ki egy megrendelést vagy elveszítünk egy el?jegyzési füzetet), egy részük pedig rajtunk teljesen kívülálló okokból történik (pl. betörés, elektromos t?z).

Az adatai megadásával ezen események esetleges bekövetkeztével is számolnia kell.

Vannak Önnek kötelezettségei?

A társaságunkkal történ? kapcsolatfelvétel során hozzánk került adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre. Ezért kérjük, hogy adatai megadásakor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára.

A helytelenül, pontatlanul vagy hiányosan megadott adatok akadályt jelenthetnek a szolgáltatásaink igénybevételekor, amelyek eredményeként nem tudjuk teljesíteni azokat.

Amennyiben Ön más személy személyes adatait adja meg, úgy fogjuk kezelni azokat, hogy Ön rendelkezik az ehhez szükséges – a harmadik személyt?l származó – írásos (vagy szóbeli) felhatalmazással.

Ha mégsem rendelkezik ezen felhatalmazással, tájékoztatjuk, hogy jogszabályok szerint, ezt a felhatalmazást Önnek kell beszereznie a harmadik személyt?l.

Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens történik?

Az ilyen esetekre fenntartunk egy úgynevezett „Adatvédelmi incidens nyilvántartást”, ahová az incidens megtörténtét az észlelés után azonnal feljegyezzük.

Felírjuk…

 • az érintett személyes adatok körét
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát
 • az adatvédelmi incidens id?pontját
 • körülményeit
 • hatásait
 • és az elhárítására megtett intézkedéseket
 • valamint az adatkezelést el?író jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.


Majd rögtön elkezdjük megoldani a problémát. Figyelemmel kísérjük a bekövetkez? eseményeket, és amennyiben módunk van rá, azonnal és folyamatosan csökkentjük a káros következményeket.

Ezen kívül – ha szükséges – értesítjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóságot. És ha indokolt, akkor az érintetteket is.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekr?l az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illet?leg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl. NAV) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illet?leg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezel?t

Vonatkozó jogszabályok

Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletér?l szóló 2016/679 számú rendelete (GDPR)

2011. évi CXII. törvény – Infotörvény

Készítette: Adatpajzs – Adatvédelmi szaktanácsadás és -szolgáltatások kkv szektorra szabva | www.adatpajzs.hu | info@adatpajzs.hu

Salamon Krisztián EV (Nyilvántartási szám: 52525779; Adószám: 68980139-1-40; Székhely: 8800 Nagykanizsa, Kisrác u. 21.)