ÁSZF

Általános szerz?dési feltételek (ÁSZF)

https://vertkisgep.hu/vertkisgephonlap

Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése el?tt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerz?dési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhet?ségeken!

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: VLL Profi F?nyíró Kft

Székhely: 8800. Nagykanizsa, Ifjúság utca 45.

Levelezési cím: 8800. Nagykanizsa, Ifjúság utca 45.

Nyilvántartásba vev? hatóság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 20-09-074388

Adószám: 25050129-2-20

Képvisel?: Vért Lajos Lászlóné

Telefonszám: +36303965337

E-mail: bolt@vertkisgep.hu

Honlap: https://funyirok.eu

Bankszámlaszám: 10700275-68761169-51100005

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán kör?t 12-14

Elérhet?ség: support@tarhely.eu

Fogalmak

Felek: Eladó és Vev? együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerz?dés: olyan szerz?dés, melynek egyik alanya fogyasztónak min?sül

Honlap: https://funyirok.eu weboldal, amely távollév?k közötti kommunikációt lehet?vé tev? eszköznek min?sül

Szerz?dés: Eladó és Vev? között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejöv? adásvételi szerz?dés

Távollév?k közötti kommunikációt lehet?vé tev? eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – a szerz?dés megkötése érdekében – szerz?dési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közétett hirdetés megrendel?lappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollév?k között kötött szerz?dés: olyan fogyasztói szerz?dés, amelyet a szerz?dés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidej? fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerz?dés megkötése érdekében a szerz?d? felek kizárólag távollév?k közötti kommunikációt lehet?vé tev? eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szerepl?, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehet? forgalomképes ingó dolog, mely a Szerz?dés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vev?/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tev? szerz?dést köt? személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerz?dések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerz?dés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a szerz?dés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerz?dés megfelel? teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmen?en vagy annak hiányában önként vállal, valamint
a jogszabályon alapuló kötelez? jótállás
Vonatkozó jogszabályok

A Szerz?désre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemr?l;
  2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l;
  3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvr?l (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyestartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez? jótállásról;

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerz?dések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerz?dés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejöv? szerz?dés tartalmát – a vonatkozó kötelez? érvény? jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerz?dési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF);

valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelel?en tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illet? jogokat és kötelezettségeket, a szerz?dés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határid?ket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felel?sségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése el?tt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történ? vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejöv? szerz?dés részét képezi.

A szerz?dés nyelve, a szerz?dés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerz?dések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerz?dések nem min?sülnek írásba foglalt szerz?déseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Árak

Az árak forintban értend?k, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jelleg?ek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehet?ségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhet?ségeken terjesztheti el?:

Telefon: +3630/396-53-37
Internet cím: https://funyirok.eu
E-mail: bolt@vertkisgep.hu
A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történ? forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és azzal kapcsolatosálláspontjáról haladéktalanul köteles jegyz?könyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával között szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkés?bb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó el?írásoknak megfelel?en – az érdemi válasszal egyidej?leg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltér?en nem rendelkezik – a beérkezését követ?en harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határid?t jogszabály, hosszabb határid?t törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásfelhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyz?könyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a fogyasztó neve, lakcíme,
a panasz el?terjesztésének helye, ideje, módja,
a fogasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
a jegyz?könyvet felvev? személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogasztó aláírása,
a jegyz?könyv felvételének helye, ideje.
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A vállalkozás a panaszról felvett jegyz?könyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles meg?rizni, és azt az ellen?rz? hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltet? terület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltet? testület székhelyét, telefonos és internetes elérhet?ségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltet? testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendez?dik, az alábbi jogérvényesítési lehet?ségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követ?en a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi els?fokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság el?tti érvényesítésére polgári eljárás kezében a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltet? Testülethez is fordulni: a békéltet? testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltet? testület illetékes.

A vállalkozást a békéltet? testületi eljárásban együttm?ködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásnak a békéltet? testület felhívására történ? válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltet? testület el?tti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltet? testület m?ködtet? kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttm?ködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelel? írásbeli egyezségkötés lehet?ségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttm?ködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsért? magatartása esetén kötelez? bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehet?ség. A fogyasztóvédelemr?l szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mell?zhet? majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól és 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkez?, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelez? bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltet? testületekkel való együttm?ködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltet? testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltet? testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvitabírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltet? testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszer?, gyors, hatékony és költségkímél? érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltet? testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillet? jogokkal és a fogyasztót terhel? kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltet? testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltet? testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távira, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehet?vé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelel? ideig történ? tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történ? megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
a fogyasztói jogvitával értintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy értintett telephelyét,
ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltet? testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az értintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltet? testület eljárását nem kezdeményezte, közvetít?i eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemel?terjesztésére nem került sor,
a testület döntésére irányuló indítványt,
a fogasztó aláírását
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az el?írt egyeztetés megkísérlésér?l.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltet? Testületekr?l b?vebb információ itt érhet? el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltet? Testületekr?l b?vebb információ itt érhet? el:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltet? Testületek elérhet?ségei:

Baranya Megyei Békéltet? Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltet? Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltet? Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltet? Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltet? Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltet? Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltet? Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Gy?r-Moson-Sopron Megyei Békéltet? Testület

Cím: 9021 Gy?r, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltet? Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltet? Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltet? Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltet? Testület

Cím: 2800 Tatabánya, F? tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltet? Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltet? Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltet? Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltet? Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltet? Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltet? Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltet? Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltet? Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Pet?fi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online Vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehet?ségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná ?ket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a keresked?, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési területet.

Az online vitarendezési platform itt érhet? el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerz?i jogok

A szerz?i jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerz?i m?nek min?sül, így annak minden része szerz?i jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: VLL Profi F?nyíró Kft.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerz?dés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladó a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek veti alá magát: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a területi kereskedelmi és iparkamarák ETIKAI KÓDEXE

A digitális adattartalom m?ködése, m?szaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelen? adatokat szolgáltató szerverek elérhet?sége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.A weboldalon megjelen? adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelel? er?sség? titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szerepl? leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jelleg?ek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

Az adatbeviteli hibák javítása – Felel?sség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése el?tt folyamatosan lehet?sége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngész?ben a vissza gombra kattintva az el?z? oldal nyílik meg, így akkor is javíthatók a bevitt adatok, ha Ön már a következ? oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felel?ssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléb?l, a pontatlanul megadott adatokból ered? minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történ? teljesítésért felel?sségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerz?dés létrejöttét.

Eljárás hibás ár esetén

El?fordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történ? ajánlattétel esetén nem jön létre szerz?dés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem min?sül az ajánlat elfogadásának a részünkr?l. Hibás áron történ? Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történ? szerz?déskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerz?dést kötni. Ez esetben nem jön létre szerz?dés a felek között.

A honlap használata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehet?séget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akció! termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.

A kategória nevére kattintva a benne szerel? termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lév? összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lév? számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhet? el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemz?ir?l, áráról.

A honlapon lehet?ség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelel? termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszer?en jelennek meg.

A választott termék a kosárba tesz gomb segítségével helyezhet? a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellen?rizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékb?l milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt.

A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehet?ség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ett?l eltér? a szállítási cím. Regisztrációhoz az el?bbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.

A megrendelés következ? lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelel? fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellen?rizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon.

Ha mindent megfelel?nek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Err?l a honlapon, illetve e-mailben kap meger?sítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggy?z?dött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendel” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem min?sülnek az Eladó részér?l szerz?dés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön min?sül ajánlattev?nek, és a szerz?dés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történ? elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint

Ön a „Megrendel” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás id?tartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerz?dési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerz?dés létrejötte

A rendelések feldolgozása két lépcs?ben történik. Önnek bármilyen id?pontban lehet?sége van a megrendelés leadására. A rendelésr?l el?ször egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem min?sül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidej?leg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelését?l számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhet?, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

Az Eladó legkés?bb az Ön ajánlatának elküldését követ? munkanap során egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerz?dés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történ? elfogadásával jön létre (második visszaigazolás).

Fizetési módok

Készpénzzel a raktárunkban

Raktárunkban (online átvételi pont) történ? személyes átvétel esetén Ön készpénzzel és bankkártyával is tud fizetni.

Boltunk címe:

  1. Nagykanizsa, Ifjúság utca 45.
    A személyes átvételhez el?zetes id?pont egyeztetés szükséges!
    Telefonszám: +3630/396-53-37

Személyes átvétel csak nyitvatartási id?ben.
H-P 8:00-17:00
Sz 8:00-12:00

Utánvétel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az “Utánvétel” fizetési módot. Futárjainknál fizethet készpénzzel és bankkártyával is.

Átvételi módok, átvételi díjak

MPL csomagszállítás

A terméket az MPL szállítja ki. B?vebb információ: https://posta.hu/

Átvételi mód költsége:

Legkisebb súly (kg) Legnagyobb súly (kg) Szállítási költség (br. Ft) Minimális rendelési összeg az ingyenes szállításhoz (br. Ft)
0 kg 3 kg 1700 Ft 20000 Ft
3 kg 5 kg 2000 Ft 30000 Ft
5 kg 10 kg 2200 Ft 40000 Ft
10 kg 20 kg 2700 Ft 50000 Ft
20 kg 30 kg 3200 Ft 60000 Ft
30 kg 40 kg 5200 Ft 80000 Ft
40 kg 60 kg 8200 Ft 100000 Ft
60 kg 80 kg 9900 Ft 120000 Ft
80 kg 100 kg 14000 Ft 150000 Ft
100 kg 18000 Ft 400000 Ft
Személyes átvétel

A megrendelt termékeket Ön személyesen is átveheti a raktárunkban.

A boltunk címe:

  1. Nagykanizsa, Ifjúság utca 45.

Személyes átvétel esetén el?zetes id?pont egyeztetés szükséges!

Telefonszám: +3630/396-53-37

Önt nem terheli semmilyen díj.

Teljesítési határid?

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határid? a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határid? tájékoztató jelleg?, az ett?l történ? eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

El?fordulhat, hogy a honlapunkon szerepl? egyes termékek gyártása megsz?nt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történ? teljesítés kizárólag az Önnel történ? egyeztetést követ?en kerülhet sor. A termék vételárának el?re történ? kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Tartalomjegyzék

Fogyasztói tájékoztató

Elállási jog

Szavatossági jogok

Tájékoztató a fogyasztó vev?t megillet? elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy min?sül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerz?dés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltér? id?pontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltér? harmadik személy általi átvételének napjától számított határid?n belül gyakorolhatja, mely határid? 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerz?dés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti id?szakban is gyakorolja.

Ha a szerz?dés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerz?dés megkötése el?tt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerz?dés megkötésére kiterjed? ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillet? elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelm? nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthet? nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határid?ben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határid?n belül elküldi. A határid? 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követ?en köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelel?en eláll a szerz?dést?l, az Eladó legkés?bb az elállásról való tudomásszerzését?l számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltér? fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelel? elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyez? módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebb?l adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történ? késedelem miatt az Eladó-t felel?sség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltér? fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebb?l ered? többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kett? közül a korábbi id?pontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelel?en eláll a szerz?dést?l, köteles a terméket haladéktalanul, de legkés?bb az elállás közlését?l számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határid?ben teljesítettnek min?sül, ha a fogyasztó a terméket a határid? lejárta el?tt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követ?en felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollév?k között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerz?dést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése id?pontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetend? összeget a szerz?désben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerz?dés megsz?nésének id?pontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felel?ssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és m?ködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból ered? értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerz?dés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követ?en, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, el?zetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követ?en felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határid? alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem el?re gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak el?, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelm?en a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy min?ségét rövid ideig meg?rz? termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követ? felbontása után nem küldhet? vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követ?en elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerz?dés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerz?dés teljesítésére csak a megkötést?l számított harmincadik napot követ?en kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerz?dés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürg?s javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követ?en a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és id?szaki lap tekintetében, az el?fizetéses szerz?dések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerz?dések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerz?dés, fuvarozás, személygépjárm?-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadid?s tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerz?dés esetében, ha a szerz?désben meghatározott teljesítési határnapot vagy határid?t kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, el?zetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidej?leg nyilatkozott annak tudomásul vételér?l, hogy a teljesítés megkezdését követ?en elveszíti az elállási jogát.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végs? esetben – a szerz?dést?l is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határid?ben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem kés?bb, mint a hiba felfedezését?l számított kett? hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerz?dés teljesítését?l számított két éves elévülési határid?n túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerz?dés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési id?ben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határid? ebben az esetben sem köthet? ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítést?l számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítést?l számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés id?pontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltér?en alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésr?l, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák el?fordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan min?séggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból ered? hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és err?l a Fogyasztónak min?sül? Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felel?ssége.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben min?sül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos min?ségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szerepl? tulajdonságokkal.

Milyen határid?ben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határid? elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal id?pontjában nem volt felismerhet? vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelez? hatósági el?írás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegend? egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerz?dés, vagy jogszabályi el?írás alapján a kötelezett a köznyelvben garanciaként ismert fogalommal megegyez? jótállásra köteles.

Jogszabály írja el? a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: m?szaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

Szerz?déses alapú a jótállás, ha a kötelezett (akár a gyártó, akár a keresked?) vállal saját maga, az általa meghatározott feltételek szerint jótállást a termékre. Ilyen esetben a jótállási (garancia) feltételeket kell elolvasni a jótállással kapcsolatban és a jótálláshoz jótállási jegy is jár.

Önt milyen jogok és milyen határid?n belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez? jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelez? jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határid?ben érvényesíthet?. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelel? határid?ben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban t?zött határid? elteltét?l számított három hónapon belül akkor is érvényesíthet? bíróság el?tt, ha a jótállási id? már eltelt. E határid? elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelel?en alkalmazni. A jótállás id?tartama egy év. E határid? elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határid? a fogyasztási cikk fogyasztó részére történ? átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezd?dik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvet? különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvez?bb a bizonyítási teher.

Ha Ön vásárolt egy terméket, akkor az alábbi jogok illetik meg:

Jog Meddig lehet érvényesíteni? Mi a szavatossági jog alapja? Mit lehet érvényesíteni
Gyártó által biztosított jótállás A jótállási feltételek szerint, amíg a gyártó erre lehet?séget ad (a jótállási feltételek és a jótállási jegy általában a termék dobozában található meg) A gyártó által vállalt feltételek szerint a gyártó és a vásárló közötti szerz?dés Tipikus esetben a jótállás szerint kijavítás, vagy kicserélést.
Keresked? által biztosított jótállás A jótállási feltételek szerint, amíg a keresked? erre lehet?séget ad (a jótállási feltételek és a jótállási jegyet a keresked? adja át a termékt?l külön) A keresked? által vállalt feltételek szerint a keresked? és a vásárló közötti szerz?dés Tipikus esetben a jótállás szerint kijavítás, vagy kicserélést.
151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelez? jótállás A vásárlástól számított egy éven belül lehet érvényesíteni. A szavatosságot a 151/2003 Korm. rendelet szabályozza. Els? körben kijavítást, vagy kicserélést, második körben árleszállítást, a kötelezett költségére javítást, vagy elállást lehet érvényesíteni
Termékszavatosság A termék els? magyarországi fogalomba hozatalától számított 2 éven belül, közvetlenül a gyártóval, vagy magyarországi keresked?jével szemben lehet érvényesíteni A szavatossági jogot a Ptk. szabályozza Csak kicserélést, vagy kijavítást lehet kérni.
Kellékszavatosság A vásárlástól számított két éven belül lehet érvényesíteni. A szavatossági jogot a Ptk. szabályozza Els? körben kijavítást, vagy kicserélést, második körben árleszállítást, a kötelezett költségére javítást, vagy elállást lehet érvényesíteni

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelez? jótállás alá es? rögzített bekötés?, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járm?vek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhet? el, a le- és felszerelésr?l, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Az eladó vállalása a kötelez? jótállás id?tartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelez? jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követ?en (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból ered? -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli cseregarancia

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli cseregarancia intézménye. Három munkanapon belüli cseregaranciát a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a cseregarancia intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.